Criteria beoordeling aanvraag

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen en te toetsen in hoeverre uw aanvraag aansluit bij de ambities en de doelstellingen uit het lokaal sportakkoord verzoeken wij u een plan van aanpak toe te voegen.

In dit plan van aanpak vragen wij u in te gaan op onderstaande criteria die vervolgens worden beoordeeld op de mate waarin het plan aansluit bij de ambities uit het sportakkoord. Het plan van aanpak zal worden getoetst op de volgende criteria:

 1. In hoeverre sluit het plan aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord.
  Toelichting: Aansluiting bij meerdere ambities wordt hoger gewaardeerd.
 2. Doelstelling en resultaten: in hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan?
  Toelichting: Des te beter de doelstelling en resultaten inzichtelijk zijn, des te hoger de waardering.
 3. Is de behoefte aantoonbaar gemaakt
  Toelichting: Hoe specifieker de behoefte is aangegeven (bijv. door onderzoek of kengetallen) des te hoger de waardering.
 4. Plan van aanpak: hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, begroting, etc.)
  Toelichting: De mate van concreetheid wordt hierbij gewaardeerd.
 5. De organisatie en uitvoering: in hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
  Toelichting: Een concrete samenwerking tussen meerdere partijen wordt hoger gewaardeerd.
 6. Schaalbaarheid: in hoeverre wordt aandacht besteed aan de omvang van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers?
  Toelichting: des te makkelijker het initiatief kan worden opgezet op een andere plek of voor een andere doelgroep des te hoger de waardering.
 7. Borging aanbod: in hoeverre wordt omschreven hoe het plan zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking?
  Toelichting: Als het project langer zelfstandig kan voortbestaan wordt dit hoger gewaardeerd.
 8. Cofinanciering: in hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering?
  Toelichting: Als er gebruik wordt gemaakt van cofinanciering wordt dit hoger gewaardeerd. Oftewel: meer cofinanciering geeft een hogere waardering. 
 9. Financiële borging: in hoeverre is aandacht besteed aan de financiële borging van het plan na verloop van tijd?
  Toelichting: Hierbij wordt gevraagd om een doorkijk te geven naar de financiële borging van het project. Hoe langer het project financieel kan voortbestaan des te hoger de waardering.