Ondersteuning voor culturele verenigingen in financiële nood door coronamaatregelen

Na twee jaar coronamaatregelen zijn we blij dat de activiteiten van de culturele verenigingen in onze gemeente weer opgepakt kunnen worden.

Helaas hebben een aantal verenigingen door de coronamaatregelen veel inkomsten gemist, terwijl de uitgaven wel door zijn gegaan. Het gevolg is dat zij flink ingeteerd hebben op hun reserves. Met als risico dat de eens financieel gezonde vereniging wordt bedreigd in haar voortbestaan.

Compensatieregeling 

Voor verenigingen en stichtingen in de culturele sector die in financiële nood verkeren, heeft het college van burgemeester en wethouders een compensatieregeling open gesteld. De regeling is bedoeld om deze verenigingen eenmalig financieel te ondersteunen als zij door de coronamaatregelen drastisch ingeteerd hebben op hun financiële reserves.  
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling, kan de reserve door de gemeente weer aangevuld worden met een maximum bedrag van € 2.500,-. De gemeente kijkt dan naar de financiële positie (inkomsten, uitgaven, gemiste inkomsten en reserve) van de vereniging voor de coronamaatregelen (2019) en de huidige financiële positie (2022).

Aanvraag compensatieregeling

U kunt een aanvraag voor deze compensatieregeling indienen door onderstaand formulier in te vullen en de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan culturele amateurverenigingen, die culturele of erfgoed activiteiten organiseren, die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek vakbondsactiviteiten en religie.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
a.    De inkomsten van een vereniging moeten negatief beïnvloed zijn door de COVID-19 maatregelen.
b.    De vereniging moet zichtbaar ingeteerd hebben op de reserve(s). Uitgaande van de huidige stand van de reserve ten opzichte van de stand van de reserve in het peiljaar 2019.
c.    De reservepositie mag niet meer zijn dan 50% van de begrote jaarlasten met als peiljaar 2019.

Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemiste inkomsten van het peiljaar 2019 met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.

Subsidieplafond 

1.    Het subsidieplafond bedraagt € 40.000,-.
2.    Indien de aanvragen het beschikbare budget zoals genoemd in lid 1 van dit artikel overschrijden, volgt gunning op basis van volgorde van binnenkomst, bepaald aan de hand van de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.
3.    Op de dag dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden aanvragen die op diezelfde dag zijn ingediend gerangschikt door middel van loting. 
4.    Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Ga hier naar het aanvraagformulier