Kunst en cultuur

Bibliotheekwerk, Centrum voor kunst en cultuur, combinatiefunctionaris cultuur, exposities gemeentehuis en cultuurbeleid.

Cultuurbeleid

Op 15 september 2022 heeft de gemeenteraad de cultuurnota ‘Cultuur verbindt’ 2022 – 2025 vastgesteld.

Subsidieregeling voor sociaal - culturele projecten

Op 1 februari is de subsidieregeling cultuur – sociaal domein in werking getreden. Met deze regeling ondersteunt de gemeente Aa en Hunze projecten waarbij cultuur ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke opgave. Deze nieuwe subsidieregeling loopt door tot 31 december 2025.

Waarom deze regeling?

Eén van de actiepunten uit de cultuurnota ‘Cultuur verbindt 2022-2025’ is experimenteren met culturele projecten die gericht zijn op maatschappelijke thema’s en/of die als doel hebben om via deze weg nieuwe (kwetsbare) doelgroepen te bereiken. Met de subsidieregeling Cultuur – Sociaal Domein Aa en Hunze ondersteunt de gemeente sociaal – culturele projecten:

  • die aandacht vragen voor een maatschappelijk thema (bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid, werkloosheid);
  • die actieve cultuurparticipatie stimuleren, ook op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is;
  • die sociale cohesie en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen.

Cultuur wordt hiermee ingezet als instrument in het omgaan met / de bewustwording van specifieke thema’s als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee).

Voor wie?

Cultuurmakers/culturele instellingen, culturele verenigingen én sociaal/maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag indienen voor deze regeling. Het is belangrijk dat er bij het project een samenwerking is tussen de culturele en maatschappelijke instelling.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks is er voor deze regeling een budget beschikbaar van € 12.500,-. Aanvragen kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier.

Bibliotheekwerk

De bibliotheek is er voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren en informeren. Daarnaast richt de bibliotheek zich ook op kunst, cultuur en ontmoeting. De bibliotheek Aa en Hunze heeft 4 vestigingen: Annen, Gasselternijveen, Gieten (hoofdvestiging) en Rolde. Bijna alle scholen in Aa en Hunze hebben een bibliotheek op school. In de bibliotheek in Gieten is het Taalhuis gevestigd. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kunnen terecht bij het Taalhuis voor ondersteuning. Bekijk voor meer informatie bibliothekendrenthe.nl.

Cultuureducatie

Cultuureducatie in het onderwijs wordt georganiseerd door het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur. Dit doen ze in nauwe samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Alle leerlingen op de basisschool in onze gemeente maken via het Cultuurmenu kennis met muziek, dans, media, theater, beeldend, erfgoed en literatuur. Muziekschool de Hondsrug, Klankrijk Drenthe en de 4 muziekverenigingen (Drenthina Annen, Harmonie Gasselte, Togido Eext, Crescendo Grolloo) verzorgen het muziekonderwijs in de gemeente.

Cultuurcoach

In Aa en Hunze is een cultuurcoach werkzaam. De cultuurcoach is in dienst bij het ICO en ondersteunt het onderwijsveld, de culturele verenigingen en -professionals. Ze legt verbindingen tussen scholen en het culturele veld en organiseert culturele activiteiten in scholen, de naschoolse opvang, vaak samen met andere organisaties.

De cultuurcoach:
•    organiseert kunstlessen, zoals Kunstkids en de Activiteitenladder in diverse dorpen in de naschoolse opvang;
•    organiseert cultuurprojecten op scholen;
•    begeleidt leerkrachten van basisscholen bij het opzetten van culturele activiteiten;
•    ondersteunt culturele verenigingen.

Wilt u meer informatie over het organiseren van activiteiten samen met de cultuurcoach? Mail of bel dan naar Akke Feenstra: a.feenstra@methetico.nl of 06 31 95 49 82.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Drenthe bedraagt maximaal € 450, - per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor deelname cursus, tekenbenodigdheden of de huur van een instrument. De bedragen worden rechtstreeks aan de culturele instelling betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Kindpakket

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage? Lees verder op onze pagina Kindpakket.

Meer informatie  

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Exposities gemeentehuis

De gemeente biedt kunstenaars, culturele verenigingen, en overige organisaties de mogelijkheid om te exposeren in het gemeentehuis. De exposities vinden plaats in de centrale hal van het gemeentehuis waardoor de expositie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bezichtigen is. Om te kunnen exposeren moet er een verbinding zijn met Aa en Hunze. Dit kan zijn omdat u in de gemeente woonachtig bent of bent geweest of omdat het onderwerp van uw expositie op enige wijze te maken heeft met de gemeente
Heeft u vragen over de exposities in het gemeentehuis dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Culturele evenementen

In Aa en Hunze worden vele grote en kleine culturele evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan de atelierroute, Festival der Aa, de Etstoel, etc. Voor een actueel overzicht van de evenementen die in de gemeente plaatsvinden verwijzen wij u naar de evenementenkalender van de gemeente.