Voorschriften vergunningsvrije evenementen

Voorschriften evenementen die zijn vrijgesteld van vergunningplicht.

  • het evenement mag niet plaatsvinden voor 09.00 uur.
  • tijdens het evenement mag geen muziek ten gehore worden gebracht voor 9.00 uur en na 24.00 uur.
  • als er een tent wordt geplaatst waarin 150 personen of meer tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, dient hiervoor een melding te worden gedaan in het kader van het brandveilig gebruik door middel van het formulier: plaatsen tent / melding brandveilig gebruik.
  • de organisator van het evenement is verplicht eventuele schade te herstellen of te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden.
  • de organisator van het evenement is verplicht er voor te zorgen dat de veiligheid van bezoekers voldoende wordt gewaarborgd.
  • de organisator van het evenement moet er op toezien dat auto’s van bezoekers ordelijk worden geparkeerd.
  • eventueel tijdelijk te treffen verkeersmaatregelen moeten vroegtijdig, d.w.z. uiterlijk 3 weken tevoren, worden aangevraagd.
  • eventueel achtergebleven vuil in straten, plantsoenen en pleinen moet tijdig en voor rekening van de organisator van het evenement worden opgeruimd.
  • aan hulpverleningsvoertuigen (politie, brandweer en ambulance) moet steeds vrije doortocht worden verleend.
  • aanwijzingen van politie en/of brandweer moeten stipt worden opgevolgd.