Evenementenvergunning

Heeft u het evenement al eerder georganiseerd? Dan kunt u het formulier herhaalaanvraag evenementenvergunning invullen.

Aanvraag evenementenvergunning

Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het formulier evenementenvergunning. Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van een maand of langer! Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen.

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid;
 • de begin- en eindtijden van het evenement;
 • parkeervoorzieningen;
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten;
 • milieu en afval;
 • veiligheid;
 • drankverstrekking;
 • tent.

Bijlagen

Situatieschets

Bij elke aanvraag moet een situatieschets worden meegestuurd.

Constructietekening/plattegrond podium, tent en/of tribune

Wanneer u een podium, tent of tribune plaatst moet u constructietekeningen bijvoegen. In het geval van een tent moet ook een plattegrond van de indeling van de tent worden toegevoegd.

Toestemming eigenaar

Als het evenement wordt gehouden op privé terrein van iemand anders dan u als aanvrager moet u een schriftelijke toestemming van de eigenaar bijvoegen.

Plattegrond verkeersmaatregelen

Wanneer er tijdelijke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen moet u een plattegrond van de verkeersmaatregelen toevoegen.

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen. 

Beoordeling aanvraag 

Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten:

 • het beslag dat het evenement legt op ruimte,
 • tijd en hulpdiensten;
 • het aantal bezoekers dat u verwacht;
 • het woonleefklimaat;
 • of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid (waaronder de brandveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden);
 • of het evenement het verkeer belemmert;
 • of er gevaar bestaat voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de gemeente, beschadiging van de groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut;
 • of de organisator voldoende garantie biedt voor een goed verloop van het evenement en voor het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van schade aan het milieu.

Drank schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning? Dan heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Op het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u tegelijkertijd deze ontheffing aanvragen. 

Brandveiligheid

Wilt u tijdens het evenement een tent plaatsen waarin meer dan 50 personen kunnen? Dan heeft u op grond van de Brandveiligheidsverordening een gebruiksvergunning nodig. Wanneer u op het aanvraagformulier evenementenvergunning vermeldt dat u tenten wilt plaatsen, vraagt u daarmee automatisch een gebruiksvergunning aan. 

U moet bij uw aanvraag een plattegrondtekening van de tent inleveren op schaal 1:100  met daarop ingetekend:

 • de nooduitgangen;
 • de vluchtwegaanduidingen;
 • de blusmiddelen;
 • de bar, podia, et cetera. 

Kosten

De kosten voor de gebruiksvergunning zijn :

 • niet-commercieel: € 17,00;
 • commercieel:
 • periode van maximaal 3 dagen: € 171,00;
 • periode van meer dan 3 en minder dan 8 dagen: € 457,50;
 • periode van meer dan 8 dagen: € 457,50 plus € 4,80 per dag vanaf dag 9. 

Geluidswagen of geluidsapparatuur

Wilt u tijdens het evenement gebruik maken van versterkt geluid? Dan gelden de volgende regels: 
geluidsbronnen zo plaatsen dat zij voor omwonenden zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken;
een maximaal geluidsniveau brengen (gemeten twee meter voor de gevels van omliggende woningen) van:

 • dagperiode (07.00-19.00 uur): 85 dB(A);
 • avondperiode (19.00-23.00 uur): 80 dB(A);
 • nachtperiode (23.00-07.00 uur): 75 dB(A) (1 avond tot 02.00 uur, voor de andere avonden geldt een eindtijd van 24.00 uur met een uitlooptijd (geleidelijke afvloeiing van publiek) tot 01.00 uur)

Voor het rijden met een geluidswagen gelden de volgende regels:

 • u doet alle straten maximaal één keer aan;
 • u volgt aanwijzingen van of namens de politie op.

Verkeersmaatregelen

Het kan voorkomen dat u voor het evenement gebruik moet maken van de openbare ruimte of dat u zich tijdens het evenement niet aan de geldende verkeersregelgeving kunt houden. Wanneer u op het aanvraagformulier evenementenvergunning vermeldt dat u gebruik moet maken van de openbare ruimte of dat u zich niet aan de geldende verkeersregelgeving kunt houden, vraagt u daarmee automatisch een tijdelijke ontheffing aan.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Wij stellen kosteloos diverse materialen, zoals dranghekken en bebording, ter beschikking. Dit onder voorbehoud dat de materialen voorradig zijn. De materialen kunnen op afspraak worden afgehaald aan de Oelenboom (afdeling Ruimte) in Gieten. Na afloop van het evenement brengt u de geleende materialen weer terug aan de Oelenboom. Schade aan en verlies van uitgeleende materialen is voor rekening van de vergunninghouder. U kunt telefonisch een afspraak maken voor het afhalen en terugbrengen van materialen. Dit kan tijdens kantooruren via het telefoonnummer (0592) 26 65 73.

Meerjarige evenementenvergunning

Wanneer u 3 jaar achter elkaar hetzelfde evenement heeft georganiseerd kunt u in aanmerking komen voor een meerjarige evenementenvergunning. Bij elke aanvraag wordt gekeken of het evenement voor een meerjarige evenementenvergunning in aanmerking komt. Mocht dit zo zijn dan staat dit in de verleende vergunning.

Bent u in het bezit van een meerjarige evenementenvergunning, dan hoeft u alleen maar te melden aan de gemeente wanneer u het evenement weer gaat organiseren.

Regels

In uw evenementenvergunning staat aan welke wetten en regels u zich moet houden wanneer u een evenement organiseert op grond van de gemeente.