Collectevergunning

Als u geld of goederen wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u een vergunning nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring.

Onder het inzamelen van geld of goed wordt ook verstaan: het aanbieden van goederen of diensten waarbij de opbrengst geheel of ten dele voor een goed doel is bestemd.

Voorwaarden

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wordt aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toegewezen. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren.

Landelijke collectes opgenomen in collecterooster van CBF

Er wordt een collectevergunning tot wederopzegging verleend als:

  • jaarlijks wordt gemeld of de collecte wordt gehouden;
  • financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd.

Inzamelingsacties plaatselijke instellingen

Aan plaatselijke instellingen kan een collectevergunning voor de duur van de inzamelingsactie worden verleend, als:

  • de instelling als bonafide is aan te merken;
  • in één week niet meer dan één inzamelingsactie gelijktijdig wordt gehouden;
  • financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd.

Kledinginzamelingsacties

Aan kledinginzamelende instellingen kan een vergunning worden verleend onder de voorwaarden dat:

  • de kledinginzamelende instelling in het bezit is van een CBF-erkenning;
  • tijdens de actie het publiek niet lastig wordt gevallen;
  • de inzameling van kleding alleen geschiedt door middel van een kledingzak;
  • uiterlijk vier weken voor de aanvang van de kledinginzamelingsactie wordt hiervan melding gedaan bij de gemeente.
  • er vinden per jaar maximaal acht kledinginzamelingsacties plaats. In oktober wordt bij meer dan acht aanvragen geloot om te bepalen welke kledinginzamelingsacties een vergunning krijgen.

Aanvraag

Collectevergunning

Een collectevergunning kunt u aanvragen via het formulier collectevergunning aanvragen.

Kledinginzamelingsvergunning

Een kledinginzamelingsvergunning kunt u aanvragen via het formulier kledinginzamelingsvergunning aanvragen.