Jeugd Aa en Hunze in beeld bij Leerplicht

Het leerplichtjaarverslag over het schooljaar 2015-2016 van de gemeente Aa en Hunze is klaar en kunt u hier lezen.

Het leerplichtbeleid wordt uitgevoerd door twee leerplichtambtenaren. Deze bestrijden schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren. De algemene taak van een leerplichtambtenaar is ervoor zorgen dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière kunnen opbouwen. Zij onderzoeken de reden van schoolverzuim en bieden hulp aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen om voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen. Een leerplichtambtenaar is deskundige op leerplichtgebied en kan zowel zorgend als handhavend optreden.

Wat valt op?

Opvallend in dit jaarverslag is de forse toename van het aantal thuiszitters. In het schooljaar 2014-2015 waren er geen thuiszitters in beeld. In het schooljaar 2015-2016 zijn er 13 thuiszitters.

Thuiszitters

Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten, omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere of speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Hierdoor lopen deze leerlingen een grotere onderwijsachterstand op en missen ze gedurende een langere periode de sociale contacten met leeftijdgenoten. Hoe langer een kind thuiszit, des te moeilijker het wordt het kind weer terug op school te krijgen. De officiële definitie die gehanteerd wordt is: de groep ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer dan vier weken ongeoorloofd van school verzuimen.

De stijging ten opzichte van het voorgaande schooljaar is mogelijk te verklaren door het beter in beeld hebben van de thuiszitters, door betere communicatie met scholen en het samenwerkingsverband en de definitie onder de betrokkenen duidelijker te hebben.

Het ministerie van OCW was onder de indruk van onze werkwijze

In de afgelopen vijf jaar is door het ministerie van OCW kritisch gekeken naar het aantal vrijstellingen vanwege een forse landelijke toename van 75%. Voor kinderen die vanwege een fysieke of psychische reden niet in staat zijn om naar school te gaan, kunnen ouders een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Voldoet de aanvraag aan de criteria, dan wordt deze van rechtswege verleend.

Onderzoek

Door deze forse stijging heeft staatssecretaris Dekker een onderzoeksbureau gevraagd om op zoek te gaan naar de verklaring voor deze stijging en de werkwijze en overwegingen van leerplichtambtenaren. Landelijk bleek een deel van deze toename te verklaren door betere registratie. En een deel van de kinderen heeft een vrijstelling vanwege een zware handicap. Voor die groep hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te doen.

Het ministerie van OCW heeft ook de gemeente Aa en Hunze bezocht, want verhoudingsgewijs hebben we veel jongeren die vrijgesteld zijn van de inschrijvingsplicht. In de gemeente Aa en Hunze zijn de vrijstellingen voornamelijk verleend aan jongeren die wonen binnen een 24-uurs ondersteuning. Dit zijn jongeren waarvan verwacht wordt dat ze nooit in staat zullen zijn een school te bezoeken (zwaar gehandicapt). In het schooljaar 2014-2015 zijn er 22 vrijstellingen verleend. Dit is in het schooljaar 2015-2016 verlaagd naar 18. De afname heeft te maken met een verhuizing en het bereiken van het einde van de leerplichtige leeftijd.

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie

Minister Bussemaker vraagt aandacht voor jongeren die naar verwachting weinig mogelijkheden hebben om op eigen kracht een positie op de arbeidsmarkt te krijgen en daarbij ondersteund moeten worden. Dit zijn jongeren die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Pro scholen (scholen voor praktijkonderwijs) en jongeren die vanuit het VO (VMBO-BB, leer-werktrajecten) of MBO (Entree opleiding en MBO 2, maar ook MBO 3 en 4). Deze jongeren hebben een grotere kans op uitval. Het uiteindelijke doel is om in de regio een sluitende aanpak/vangnet te ontwikkelen voor jongeren in een kwetsbare positie. Zolang deze jongeren nog op een school ingeschreven staan, vallen ze onder de verantwoordelijkheid van leerplicht. Zodra ze uitgeschreven worden én vanaf 18 jaar neemt de trajectbegeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie deze verantwoordelijkheid over.

Lees het hele jaarverslag