toelichting aanvraagformulier 2021-2022

Afbeelding 1


TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022

Algemeen

Aanvraagformulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Ze zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het aanvraagformulier (voorzien van de nodige bijlagen) dient te worden opgestuurd aan:


Gemeente Aa en Hunze

Postbus 93

9460 AB GIETEN


Voor vragen over het leerlingenvervoer, het aanvraagformulier of voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u bellen met de afdeling Publiekszaken / Leerlingenvervoer 14 0592.


Een aanvraag voor het schooljaar 2021-2022 dient te worden ingediend vóór 1 juni 2021. Binnen acht weken kunt u dan de beschikking verwachten. Het kan zijn dat de beslissing niet binnen acht weken genomen kan worden. De beslissing kan dan met vier weken worden uitgesteld. Van dit uitstel zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Indien de aanvraag niet voor 1 juni 2021 wordt ingediend, wordt de beslissing binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier genomen. Ook hiervoor geldt dat de beslissing verdaagd kan worden. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed.


Aanvragers dienen wijzigingen gedurende het schooljaar, die van invloed zijn op de vervoersvoorziening of vervoersvergoeding, directschriftelijk aan de gemeente doorgeven.


Gegevens van de school

U komt in aanmerking voor een vergoeding van reiskosten of voor van gemeentewege georganiseerd en bekostigd vervoer als uw kind:

  • een basisschool of speciale school voor basisonderwijs (sbo) bezoekt, en de afstand tussen huis en school meer dan zes kilometer bedraagt.

  • een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (scholen voor doven, slechtzienden) bezoekt en de afstand tussen huis en school meer dan zes kilometer bedraagt.


Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat het om vervoer van huis naar school en terug gaat en nietnaar bijvoorbeeld het zwembad, een sportclub, buitenschoolse opvang, oppas, etc.


Leerlingen in het reguliere basisonderwijs of reguliere voortgezet onderwijs, die vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, ongeacht de afstand van de woning naar de school.

Leerlingen die een school voor Voortgezet Speciaal onderwijs, Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs of OPDC bezoeken komen nietin aanmerking voor leerlingenvervoer. Behalve als ze een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. moet ter onderbouwing een medische verklaring worden meegestuurd. Wanneer een medische verklaring ontbreekt zal de leerling worden opgeroepen voor een medische keuring. Dit geldt ook wanneer de overlegde medische verklaring onvoldoende houvast biedt voor een beoordeling van de aanvraag. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door een door het college aan te wijzen onafhankelijke adviesorganisatie.


De begeleiding van kinderen is primair een taak van de ouders. Dit betekent, dat wanneer begeleiding bij het aangepast of openbaar vervoer door ouders niet mogelijk is, zij zelf voor een oplossing dienen te zorgen door voor het begeleiden van hun kind anderen in te schakelen.


Als bijlage treft u het formulier advies van de commissie van begeleiding, regionale verwijzingscommissie of permanente commissie leerlingenzorg aan van de te bezoeken school en dient door de betreffende commissie te worden ingevuld. (Voor leerlingen die een ambulante begeleider op de te bezoeken school hebben, dient dit advies door deze begeleider te worden ingevuld). Wij wijzen u erop dat de ouder(s)/verzorger(s) ervoor dienen te zorgen dat dit advies wordt ingevuld. Wanneer bij inlevering van het aanvraagformulier er geen adviesvan de betreffende commissie/begeleider is ingevuld/bijgevoegd, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Leerlingenvervoer kan verkregen worden naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting. Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. Als de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag gevoegd worden.Openbaar vervoer (met begeleiding)

Leerlingen die het speciaal (voortgezet)onderwijs bezoeken en zelfstandig kunnen reizen komen niet in aanmerking voor een vergoeding voor openbaar vervoer.


Ouders/verzorgers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider als de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, jonger is dan negen jaar en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 kilometer bedraagt. Aanvragers dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider vervoerskosten vergoed.


Voor de leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, geldt tevens dat een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider. Ouders dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Hiervan kan sprake zijn als:

  • de handicap dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt;

  • de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meerdere keren moet overstappen op te gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is;

  • de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijv. verkeersbrigadiers, enz.)


Aangepast vervoer (vervoer met taxi of taxibusje)

Ouders/verzorgers kunnen in aanmerking komen voor deze voorziening als:

  • de verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist.

  • de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt (enkele reis) en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht (u dient dit aan te geven in een bijlage waarop u aangeeft: de totale reistijd van woning naar school en van school terug naar huis met de volgende specificaties: aantal minuten looptijd, wachttijd, reistijd en wachttijd bij school).

  • openbaar vervoer ontbreekt.

Indien van toepassing moeten bewijsstukken/bijlagen worden meegezonden.


Voldoet uw aanvraag niet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling vereist aangepast vervoer, dan is het mogelijk dat de kosten die hieraan verbonden zijn toch voor een vergoeding in aanmerking komen, u dient dan wel eenverklaring van ziekenhuis/behandelend specialist, maatschappelijk werk arts/psycholoog, psychiater enz. mee te sturen.


Weekeinde- en vakantievervoer

De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld, sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor een vergoeding in aanmerking.


Eigen bijdrage

Voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan of kinderen die een speciale school voor basisonderwijs(sbo) bezoeken dient een drempelbijdrage te worden betaald. Het drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km (gerekend vanaf de woning). Het drempelbedrag is voorschooljaar 2021-2022 € 578,-(openbaar vervoer op basis van 2 sterren abonnement). Maken er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruik van het leerlingenvervoer, dan bent u slechts over één kind het drempelbedrag verschuldigd.

Daarnaast wordt aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken, een bijdrage naar draagkracht in rekening gebracht als de afstand tussen woning en school meer dan 20 kilometer bedraagt.


Als het gecorrigeerd verzamelinkomen over het peiljaar 2019 lager is dan € 27.450,-, dan dienen beide ouders een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van de Belastingdienst mee te sturen waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen vermeld staat. Deze kunt u aanvragen via de Belasting Telefoon. Tel: 0800-0543, u moet uw Burgerservicenummer ingeven, dus houdt u deze bij de hand.

Hardheidsclausule

De verordening geeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om, in bijzondere gevallen (ten gunste van de ouders/verzorgers) af te wijken van de bepalingen die in de verordening staan. Wanneer u van mening bent dat er voor u sprake is van een bijzondere situatie, dan kunt u een beroep doen op artikel 23 van de verordening, de zogenoemde hardheidsclausule. Dit kunt u aangeven bij vraag 5 (specifieke omstandigheden).


Er dient voor elk schooljaar opnieuw leerlingenvervoer aangevraagd te worden!


N.b. aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.