Subsidiemogelijkheden

Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!

Leefbaarheidsfonds

Het leefbaarheidsfonds beoogt initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale en culturele leefkwaliteit te ondersteunen via een eenmalige financiële bijdrage. 

De aanvraag

1.    Een aanvraag om subsidie voor initiatieven kan alleen worden ingediend door vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) binnen de gemeente Aa en Hunze.
2.    De aanvraag moet geschieden voor de aanvang van het initiatief.
3.    De aanvrager overlegt bij de aanvraag in elk geval de volgende stukken:
       a.    Het initiatiefplan;
       b.    Een bijbehorende begroting;
       c.    Inzicht in de eigen financiële bijdrage en eventuele cofinanciering;
       d.    De mate van zelfwerkzaamheid;
       e.    De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;
       f.    Een motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van het leefbaarheidsfonds wordt voldaan.
4.    Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.
5.    Er is geen voorgeschreven aanvraagformulier.

Subsidie

De subsidie (max. € 25.000,-) bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Na ontvangst van de aanvraag wordt beoordeeld of het initiatief voor een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds in aanmerking komt. 

Vitaal Platteland - dorpsinitiatieven

De provincie Drenthe ondersteunt sinds 2013 dorpsinitiatieven die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te verbeteren en de burgerkracht te versterken. De gemeente Aa en Hunze is vanaf 2016 het loket voor de subsidieaanvragen en neemt hierop ook een beslissing. De gemeente ontvangt in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 50.000,- van de provincie en heeft voor de vereiste cofinanciering gedurende deze jaren ook jaarlijks € 50.000,- beschikbaar gesteld. Van het provinciaal geld, in combinatie met het gemeentelijk budget, kunnen de dorpsinitiatieven gefinancierd worden. Per project mag maximaal € 25.000,- besteed worden waarbij de gemeente zelf een gelijk bedrag beschikbaar moet stellen.

De belangrijkste voorwaarden

a.    belangrijkste verschil met het leefbaarheidsfonds is dat aanvrager een rechtspersoon (vereniging, stichting) zonder winstoogmerk moet zijn, die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
b.    het provinciale deel van de subsidie mag niet worden verstrekt om een bepaalde voorziening in stand te houden (aanvulling van exploitatietekorten)
c.    de resultaten van het dorpsinitiatief dienen ten goede te komen aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
d.    de dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na datum van de subsidie beschikking gereed zijn.

Voor de besteding van het provinciale budget wordt gekeken naar doel, draagvlak, bereidheid om kennis te delen en de instandhouding van het initiatief.

De aanvraag

Een aanvraag kan nog het gehele jaar 2018 worden ingediend. Er is geen voorgeschreven aanvraagformulier en kan gelijk met de gemeentelijke subsidie worden aangevraagd. De bij de aanvraag over te leggen stukken zijn gelijk aan die van het leefbaarheidsfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregelingen leefbaarheidsfonds en Vitaal Platteland – dorpsinitiatieven kunt u contact opnemen met Ria Rademaker, contactpersoon dorpen, via dorpen@aaenhunze.nl of telefoonnummer (0592) 26 65 95.