Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Tien maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen die in de problemen komen door corona

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen.

Wethouder Bas Luinge, met onder meer economische zaken in zijn portefeuille, is blij met het maatregelenpakket: "Ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor Aa en Hunze. Met dit maatregelenpakket proberen we ze te steunen waar dat kan in deze zware tijd. Samen moeten we proberen de klappen op te vangen en weer te boven te komen."

Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel 
  We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen. 
   
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen 
  Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Wat dit exact voor ondernemers uit de gemeente Aa en Hunze betekent zijn we momenteel aan het uitwerken. Op dit moment hoeft u daarom nog geen actie te ondernemen. Zodra er meer over bekend is plaatsen wij dat op de informatiepagina voor ondernemers. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.

 3. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
  De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. Voor nog openstaande vorderingen wordt de invordering tijdelijk stop gezet tot 1 juli 2020. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.
   
 4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen
  Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.
   
 5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
  Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht. 
   
 6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
  Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.|
   
 7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.
   
 8. Opschorten van venstertijden bevoorrading.
  Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.
   
 9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door
  Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.
   
 10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit 
  Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op onze website

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.