Informatie voor ondernemers

De meest recente informatie/maatregelen vindt u in de noodverordening. Heeft u na het lezen van de noodverordening nog vragen? Bekijk de Q&A op de website van de Veiligheidsregio Drenthe, bekijk de ondernemen en werken pagina op Rijksoverheid.nl,  bel met 0592-26 78 53 of mail naar corona@aaenhunze.nl.

Doe de regelingencheck

Wilt u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

10 maatregelen voor Drentse ondernemers

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe.

Het gaat om de volgende maatregelen:

1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel

We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.

2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Dit kan via deze pagina. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden. 

3. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. Voor nog openstaande vorderingen wordt de invordering tijdelijk stop gezet tot 1 juli 2020. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt - in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.

4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.

5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht. 

6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.|

7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.

8. Opschorten van venstertijden bevoorrading.

Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.

9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door

Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.

10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit 

Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

 

Maatregelingen als aanvulling

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. 

NOW (tegemoetkoming in loonkosten)

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U doet uw aanvraag bij UWV. UWV streeft ernaar dat u vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunt indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

TOGS/TVL regeling (tegemoetkoming vaste lasten)

De TOGS was open van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen.  Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bekijk hier alle financiële regelingen voor ondernemers.

TOZO-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld als noodmaatregel voor ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen komen en die niet meer in de gelegenheid zijn om hun dagelijkse boodschappen, huur, energie en/ofziektekostenverzekering te betalen. Voor zelfstandig ondernemers in Aa en Hunze gaat die aanvraag via het Werkplein Drentsche Aa.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. U kunt via de website van Werkplein Drentsche Aa heel eenvoudig zelf een Tozo aanvragen.

 

Infographic: hoe vraag ik de TOZO regeling aan?

Versoepeling kredieten

Qredits

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kijk voor meer informatie op de website van Qredits.

GO (Garantie Ondernemersfinanciering-regeling)

Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

BMKB (Borgstelling MKB kredieten)

Om met name mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Uitstel van belastingen

Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Dit kan via deze pagina. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden. 

Belastingdienst

De belastingdienst heeft de invorderingsrente verlaagd. Dit gaat automatisch, hier hoeft u verder niets voor te doen. Belastingrentes zullen ook automatisch worden verlaagd. Een uitstel van belasting betaling kunt u aanvragen via de belastingdienst, dit doet u schriftelijk, hoe dat moet vindt u op www.belastingdienst.nl/coronavirus

Specialistische hulp voor Drentse ondernemers

Ik Ben Drents Ondernemer is het Drentse loket voor ondernemers, gefinancierd door de provincie Drenthe.

Kijk op de website van Ik Ben Drents Ondernemer voor advies en begeleiding bij het vinden van financiering, complexere vraagstukken en het stapelen van financiering. Daarnaast hebben ze specialisten aan het werk op het gebied van export en internationale handel, maakindustrie, innovatie en duurzaamheid. Ze bieden ondernemers een sparringpartner en de mogelijkheid om even persoonlijk contact te hebben met een deskundige. In Zuidwest-Drenthe werken ze nauw samen met Kennispoort Regio Zwolle, in Zuidoost-Drenthe met Kennispoort Drenthe. 

Vraag en antwoord

U heeft ongetwijfeld meer vragen. We proberen zoveel mogelijk vragen te antwoorden via de Vraag & antwoord pagina