Subsidieregeling tegemoetkoming culturele- en sportverenigingen coronaschade

Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele- en sportverenigingen gemeente Aa en Hunze 2020


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;


gelet op:

 • titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2006;


overwegende dat:

 • koren, toneelverenigingen, muziekverenigingen, fotografieclubs, historische verenigingen en sportverenigingen in Aa en Hunze inkomstenschade hebben opgelopen als gevolg van Covid-19;


Besluit:

vast te stellen de navolgende nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele- en sportverenigingen 2020:Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 1. culturele amateurverenigingen: Zangkoren, toneelverenigingen, muziekverenigingen, fotografieclubs en historische verenigingen gevestigd en actief in de gemeente Aa en Hunze, zonder winstoogmerk;

 2. sportvereniging: Sportverenigingen (amateur) die gevestigd en actief zijn in de gemeente Aa en Hunze en jaarlijks een beroep doen op de reguliere sportsubsidie;

 3. RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 4. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.


Artikel 2 Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door culturele amateurverenigingen en -instellingen en sportverenigingen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen. De instelling:

 1. is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging en gevestigd in de gemeente Aa en Hunze;

 2. is een zangkoor, toneelvereniging, muziekvereniging, fotografieclub, historische vereniging of sportvereniging gevestigd en actief in de gemeente Aa en Hunze;

 3. organiseert culturele, erfgoed en sport activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.
Artikel 3 Aanvraag

 1. Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 2. Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

 3. Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 4. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.


Artikel 4 Bijdrage

 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 300,- per aanvraag.

 2. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming van de inkomstenschade van culturele amateurverenigingen en sportverenigingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd, conform de RIVM-richtlijnen.

 3. De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020.


Artikel 5 Subsidieplafond

 1. Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 15.000,- is bereikt. Voor zowel culturele- als voor sportsector is beide een totaalbedrag van € 15.000,- beschikbaar.

 2. Indien de aanvragen het beschikbare budget zoals genoemd in lid 1 van dit artikel overschrijden, volgt gunning op basis van de datum van indiening van de subsidieaanvraag.

 3. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 4. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.Artikel 6 Weigeringsgronden

De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 1 van deze regeling.

Artikel 7 Termijnen

 1. Aanvragen kunnen van 15 april 2021 tot 15 juni 2021 met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

 2. Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 3. De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.


Artikel 8 Besluitvorming

De subsidie wordt bij beschikking direct vastgesteld. Aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.Artikel 9  Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 april 2021 en loopt tot 15 juni 2021.Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.


Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van d.d. 30 maart 2021,

mevrouw mr. M. Tent de heer A.W. Hiemstra

secretaris burgemeester