Subsidieregeling tegemoetkoming podia coronaschade

Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele podia en/of programmering gemeente Aa en Hunze 2020


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;


gelet op:

 • titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2006;


overwegende dat:


 • culturele podia en stichtingen die jaarlijks een cultureel programma bieden in de gemeente Aa en Hunze als gevolg van COVID 19 maatregelen van de overheid omzetverlies over 2020 hebben geleden;


Besluit:

vast te stellen de navolgende nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele podia en/of -programmering in Aa en Hunze 2020:Artikel 1  Begripsomschrijving

In deze uitvoeringsregel wordt verstaan onder:

 1. culturele instellingen: culturele instellingen gevestigd en actief in de gemeente Aa en Hunze, zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen;

 2. NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

 3. omzetverlies: verschil tussen het totaal van inkomsten van de instellingen tussen de periode 16 maart en 31 december 2020 en het totaal van inkomsten tussen de periode 16 maart en 31 december 2019;

 4. RIVM-richtlijnen: richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 5. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling;

 6. TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;

 7. Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers;

 8. TVL: Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19.Artikel 2  Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een culturele instelling die voldoet aan alle onderstaande kenmerken en voorwaarden:

 1. de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, en gevestigd in de gemeente Aa en Hunze;

 2. de instelling organiseert activiteiten gericht op kunst, muziek, dans, theater, literatuur en/of erfgoed die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.Artikel 3 Aanvraag en voorwaarden

 1. Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 2. De aanvrager voegt de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:

 1. een overzicht van de omzet van de culturele instelling waaruit blijkt dat deze een omzetverlies van ten minste € 500,00 heeft geleden in 2020 ten opzichte van 2019;

 2. een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS, de TVL, de NOW en de Tozo;

 3. een besluit tot compensatie betaling huur als gevolg van COVID 19;

 4. een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze regel;

 5. beschrijving van het maatschappelijke of economische effect van de instelling op de samenleving;

f. overzicht van onderstaande punt 3.

 1. De instelling kan aantonen dat er cofinanciering vanuit fondsen is (aangevraagd) of een inzamelings- of crowdfundingactie is (opgezet).

 2. Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

 3. Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.Artikel 4  Bijdrage

 1. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500,00 per aanvraag.

 2. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming van de omzetschade van culturele instellingen als gevolg van de corona maatregelen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd, conform de RIVM-richtlijnen.

 3. De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020.

 4. Het college verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een culturele instelling die ten minste € 500,00 omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 5. Subsidies die ontvangen zijn op grond van de rijksregelingen NOW, Tozo, TOGS en TVL dienen te worden afgetrokken van het gevraagde subsidiebedrag.

 6. Subsidies en tegemoetkomingen die ontvangen zijn voor de huurlasten in 2020 in verband met COVID 19, dienen te worden afgetrokken van het gevraagde subsidiebedrag.

 7. Reserves en geworven gelden van fondsen en inzamelingsacties dienen niet van het tekort te worden afgetrokken. Het college gaat er vanuit dat deze gelden worden ingezet ter bevordering van de culturele infrastructuur en het maatschappelijke en/of economische effect op de samenleving in gemeente Aa en Hunze.Artikel 5  Subsidieplafond

 1. Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 25.000,00 is bereikt.

 2. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 3. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 4. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.Artikel 6  Weigeringsgronden

 1. De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 2 van deze regeling en/of niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 van deze regeling.

 2. Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken indien:

 1. de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

 2. het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 1. Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in dit artikel ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.Artikel 7  Termijnen

 1. Aanvragen kunnen van 15 april 2021 tot 15 juni 2021 met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

 2. Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 3. De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.Artikel 8 Besluitvorming

De subsidie wordt bij beschikking direct vastgesteld. Aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.Artikel 10  Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 april 2021 en loopt tot 15 juni 2021.Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van d.d. 30 maart 2021,
mevrouw mr. M. Tent de heer A.W. Hiemstra

secretaris burgemeester