Subsidieregeling dorpshuizen

Nadere regel compensatie dorpshuizen 2021 gemeente Aa en Hunze


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;


gelet op:

 • Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2006;


overwegende dat:

 • de dorpshuizen en multifunctionele accommodaties in de gemeente Aa en Hunze negatieve effecten hebben ondervonden en verliezen hebben geleden als gevolg van Covid-19;


besluit vast te stellen de navolgende Nadere regel compensatie dorpshuizen 2021 gemeente Aa en Hunze:


Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Asv 2006: de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2006;

 2. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 3. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

 4. dorpshuis: een accommodatie waar activiteiten en ontmoeting plaatsvindt voor de bewoners in het verzorgingsgebied ter bevordering van de leefbaarheid en de toename van participatie. De voorziening wordt beheerd en geëxploiteerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals een vereniging of stichting. Het dorpshuis valt onder het dorpshuizenbeleid;

 5. MFC: een multifunctionele accommodatie waar activiteiten en ontmoeting plaatsvinden voor de bewoners in het verzorgingsgebied ter bevordering van de leefbaarheid en de toename van participatie. De voorziening wordt beheerd en geëxploiteerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals een vereniging of stichting;

 6. NOW: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

 7. regeling: de Nadere regel compensatie dorpshuizen gemeente Aa en Hunze;

 8. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling;

 9. TVL: de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19;

 10. TOGS: de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

 1. De bepalingen uit de Asv 2006 zijn van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om dorpshuizen en MFC’s in de gemeente Aa en Hunze subsidie te verstrekken om de negatieve effecten en de verliezen die zijn geleden in de bedrijfsvoering als gevolg van Covid-19 te compenseren.


Artikel 3 Termijn indienen aanvraag

 1. De aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling kan van 15 april 2021 tot 15 juni 2021 worden ingediend.

 2. Binnen acht weken na afloop van een van de indieningstermijnen, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, neemt het college een besluit op de aanvraag.

 3. De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.


Artikel 4 Subsidie mogelijkheden

Op grond van deze regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen welke ten goede komt aan dorpshuizen en MFC’s binnen de gemeente Aa en Hunze. De subsidie kan worden aangevraagd, om:

 1. de negatieve effecten van Covid-19 in 2020 te compenseren; en

 2. verliezen als gevolg van Covid-19 in 2020 te compenseren.


Artikel 5 Subsidie voorwaarden

 1. Om voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4 onder a en b van deze regeling in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de aanvraag dient te worden ingediend namens een dorpshuis of MFC;

 2. voor het dorpshuis of MFC is nog niet eerder een subsidie op grond van deze regeling aangevraagd.

 1. Om voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 4 onder b van deze regeling in aanmerking te komen, moet voorts worden voldaan aan de volgende voorwaarde: de subsidie dient te worden aangevraagd voor de geleden verliezen over 2020. De geleden verliezen dienen betrekking te hebben op de gewone bedrijfsvoering. Groot onderhoud, investeringen en dergelijke worden niet gesubsidieerd. De aanvrager dient op grond van de jaarrekening over 2020 aan te tonen hoe hoog de geleden verliezen zijn.


Artikel 6 Aanvraag

 1. Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 2. De aanvrager voegt de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:

  1. voor zover nog niet eerder verstrekt, de jaarrekening 2020. Hieruit dient te volgen wat het resultaat van de gewone bedrijfsvoering is, zonder groot onderhoud, investeringen en dergelijke. Aanvrager dient aan te tonen dat er een negatief resultaat van ten minste €1.500,- in 2020 is. In dit resultaat is de tegemoetkoming op grond van de TOGS, de TVL en de NOW meegenomen. De subsidie op grond van artikel 4 onder a van deze regeling wordt bij de aanvraag in mindering gebracht.

  2. een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS, de TVL en de NOW;

  3. een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze regeling.


Artikel 7   Weigeringsgronden

 1. De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de aanvraag niet is ingediend door of namens een dorpshuis of MFC en/of niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze regeling.

 2. Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken indien:

  1. de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

  2. het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 3. Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in dit artikel ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.


Artikel 8 Subsidieplafond en beschikbaar bedrag per aanvraag

 1. Voor de subsidie die kan worden aangevraagd op grond van artikel 4 onder a, geldt dat subsidie wordt verleend voor €1000,- per aanvraag/dorpshuis dan wel MFC.

 2. Voor de subsidie die kan worden aangevraagd op grond van artikel 4 onder b, geldt:

  1. een subsidieplafond van €15.000,-;

  2. een te subsidiëren bedrag van minimaal € 500,-- tot maximaal €4.000,- per dorpshuis dan wel MFC.

 3. Indien de aanvragen het beschikbare budget zoals genoemd in dit artikel overschrijden, volgt gunning op basis van de datum van indiening van de subsidieaanvraag.

 4. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 5. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 9 Subsidievaststelling

De subsidie wordt door het college direct vastgesteld.


Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.


Artikel 11 Looptijd regeling

Deze regeling treedt in werking op 15 april 2021 en geldt tot 15 juni 2021.


Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van d.d. 30 maart 2021,

mevrouw mr. M. Tent de heer A.W. Hiemstra

secretaris burgemeester