Corona compensatie

Aa en Hunze ondersteunt dorpshuizen en sport- en cultuurverenigingen in de gemeente financieel als zij door corona financiële klappen hebben gehad. De dorpshuizen en de verenigingen kunnen vanaf 15 april gebruik maken van de regelingen.

In totaal zijn er drie regelingen ingesteld. 

Het aanvragen van de compensatie kan vanaf 15 april 9:00 uur.

Vanaf wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

De dorpshuizen en de verenigingen kunnen vanaf 15 april tot 15 juni gebruik maken van de financiële ondersteuningsregelingen. Zodra het maximum van het te besteden bedrag is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. 
 

Regeling voor de dorpshuizen/MFC's

De regeling voor de dorpshuizen is tweeledig.
A.    Ieder dorpshuis komt in aanmerking voor een bijdrage van € 1.000,-. Subsidieplafond: € 1.000 per aanvraag.
B.    Daarnaast kunnen dorpshuizen nog in aanmerking komen voor een compensatie van gemaakte verliezen 2020 Subsidieplafond: € 15.000.

Voorwaarden:
•    de aanvraag dient te worden ingediend namens een dorpshuis of MFC;
•    voor het dorpshuis of MFC is nog niet eerder een subsidie op grond van deze regeling aangevraagd;
•    ieder dorpshuis komt in aanmerking voor een bedrag van € 1.000;
•    voor een compensatie van geleden verliezen, dient aanvrager aan te tonen dat er een negatief resultaat van ten minste € 1.500 in 2020 is. In dit resultaat is de tegemoetkoming op grond van de TOGS, de TVL en de NOW meegenomen;
•    De geleden verliezen dienen betrekking te hebben op de normale bedrijfsvoering (zonder groot onderhoud, investeringen etc.);
•    de subsidie van € 1.000 wordt bij de aanvraag in mindering gebracht;
•    er geldt een te subsidiëren bedrag van minimaal € 500 tot maximaal € 4.000 per dorpshuis/ Mfc;
•    indien de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, volgt gunning op basis van de datum van indiening van de subsidieaanvraag.
•    De aanvrager voegt de volgende bewijsstukken toe:
-    voor zover nog niet eerder verstrekt, de jaarrekening 2020;
-    een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS, de TVL en de NOW;
-    een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van de regeling.

Rekenvoorbeeld:
De tegemoetkoming van de aanvullende bijdrage wordt op de volgende manier berekend.
Resultaat uit normale bedrijfsvoering                                    -/-   3.000 (meer dan -/- 1.500)
Algemene tegemoetkoming (onder A)                                         1.000
Gevraagde subsidiebedrag voor aanvullende schade                 2.000

 

Meer informatie: Beleidsregel Subsidieregeling Dorpshuizen/MFC 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar coronacompensatie@aaenhunze.nl

Aanvraagformulier dorpshuizen

 

Regeling voor de amateurverenigingen sport en cultuur 

De regeling voor sport- en cultuurverenigingen is laagdrempelig en biedt een bedrag van € 300,- per vereniging (subsidieplafond voor zowel sport als cultuur van € 15.000,-).

Voorwaarden:

  • de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging en gevestigd in de gemeente Aa en Hunze;
  • de instelling is een culturele vereniging: zangkoor, toneelvereniging, muziekvereniging, fotografieclub of historische vereniging gevestigd en actief in de gemeente Aa en Hunze;
  • (of) de instelling is een sportverengiing (amateur) die gevestigid is in de gemeente Aa en Hunze en jaarlijks een beroep doet op de reguliere sportsubidie
  • de instelling organiseert culturele, erfgoed en sport activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie;
  • per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend;
  • voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Meer informatie: Beleidsregel Subsidieregeling Amateurverengingen Sport en Cultuur

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar coronacompensatie@aaenhunze.nl

Aanvraagformulier verenigingen sport en cultuur

 

Regeling voor podia en/of culturele programmering 

Ook deze organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de omzetschade in 2020 als het omzetverlies in 2020 minimaal € 500,- bedroeg. Zij ontvangen dan een subsidie van minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,- . Subsidieplafond € 25.000,-

Voorwaarden:

•    de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging en gevestigd in de gemeente Aa en Hunze;
•    de instelling organiseert activiteiten gericht op kunst, muziek, dans, theater, literatuur en/of erfgoed die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.
•    de aanvrager voegt de volgende bijlagen toe:

- een overzicht van de omzet van de culturele instelling waaruit blijkt dat deze een omzetverlies van ten minste € 500,00 heeft geleden in 2020 ten opzichte van 2019; (document moet meegestuurd worden)
- een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze regel; (document moet meegestuurd worden)
- een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS, de TVL, de NOW en de Tozo; (alleen documenten meesturen als dit van toepassing is)
- een besluit tot compensatie betaling huur als gevolg van COVID 19; (alleen documenten meesturen als dit van toepassing is) 
- overzicht van geworven gelden van fondsen en inzamelingsacties (alleen documenten meesturen als dit van toepassing is)

•    per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend;
•    voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.


Meer informatie: Beleidsregel Subsiedieregeling voor Podia en/of Culturele programmering

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar coronacompensatie@aaenhunze.nl


Aanvraagformulier podia en/of -programmering