Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van een ieder op informatie van de overheid. De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Als u op zoek bent naar informatie die (nog) niet openbaar is dan kunt u hiervoor een verzoek indienen (Woo-verzoek).

Verzoek tot openbaarmaking

U kunt een Woo-verzoek indienen voor informatie die bij de gemeente aanwezig is en gaat over publieke taken van de gemeente. Als deze informatie openbaar wordt gemaakt, wordt deze informatie openbaar gemaakt voor iedereen. 

Een verzoek om informatie op grond van de Woo kunt u via de volgende wegen indienen:

•    E-mail: gemeente@aaenhunze.nl 
•    Schriftelijk: Gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten
•    Ook kunt u een Woo-verzoek indienen via het volgende formulier: formulier Woo-verzoek.

Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

•    Dat het gaat om een Woo-verzoek;
•    Over welk publieke taken/onderwerp u informatie opvraagt;
•    Naar wat voor soort documenten u op zoek bent;
•    Over welke periode u informatie opvraagt;
•    Uw contactgegevens.

Hulp bij uw verzoek

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar/ opvragen van overheidsinformatie, dan kun u contact opnemen met een contactpersoon Wet open overheid via het algemene nummer van de gemeente 14 0592 of via e-mail gemeente@aaenhunze.nl. Vermeld hierbij dat u graag in contact wilt komen met een contactpersoon Wet open overheid.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, dan neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op. 
De gemeente heeft vier weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met twee weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Niet openbare informatie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar kan of mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen, vanwege concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven of omdat de informatie is opgesteld voor intern beraad. In het besluit op uw Woo-verzoek wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.
In sommige gevallen heeft de opgevraagde informatie ook te maken met belangen van derden. De gemeente kan er dan voor kiezen om een zienswijze te vragen aan deze personen over het openbaar maken van de informatie. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat een besluit op uw verzoek wordt genomen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit dan kunt u bezwaar indienen. 

Verstrekking documenten/kosten

De gemeente verstrekt openbaar te maken documenten in principe digitaal. Als u de documenten op papier wilt ontvangen, dan brengt de gemeente hiervoor kosten in rekening.