Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over gegaan naar de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid. Voor informatie over gemeentebeleid die niet op de website staat vermeld kunt u een Woo-verzoek indienen. Dat is een verzoek om openbaarmaking van informatie.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
•    De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
•    De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
•    Uw Woo-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen:

  •     Naam, adres, plaats
  •    Onderwerp
  •    Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de informatie die u wilt
  •    Plaats, datum en handtekening

Procedure

•    De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
•    De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
•    De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer één van de weigeringsgronden uit de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het geven van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt, vanwege privacy of vertrouwelijke bedrijfsgegevens of als er sprake is van documenten voor intern beraad. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Hulp

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar/ opvragen van overheidsinformatie, dan kun u contact opnemen met een contactpersoon Wet open overheid via gemeente@aaenhunze.nl.

Kosten

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het geven van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.