Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur, Wob, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid. Voor informatie over gemeentebeleid die niet op de website staat vermeld kunt u een Wob-verzoek indienen. Dat is een verzoek om openbaarmaking van informatie.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
 • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
 • U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk (per brief) indienen;
 • Uw schriftelijke Wob-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen:
  • Naam, adres, plaats
  • Onderwerp
  • Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de informatie die u wilt
  • Plaats, datum en handtekening

Procedure

 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer een van de weigeringsgronden uit de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het geven van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt. Vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Als er sprake is van documenten voor intern beraad. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Kosten

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het geven van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op www.overheid.nl.