Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren.

Maandag 31 januari 2021 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten door een gemachtigde persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Het inleveren van de stukken kan dus niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren van de stukken een afspraak te maken via 14 0592
Degene die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan. 

Voorinlevering 

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op maandag 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om van maandag 24 januari t/m vrijdag 28 januari de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor dient u van tevoren een afspraak te maken met het team verkiezingen. Dit kunt u doen via 14 0592. 
Door mee te doen aan de controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunt u verzuimen voorkomen.
Wanneer u hiervan gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen. 

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020):
-    Een kandidatenlijst (model H1);
-    Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1);
-    Ten minste twintig ondersteuningsverklaringen (model H4); 
Advies: Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo voorkomt u dat u bij een eventuele ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen. 
-    Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties en afwezigheid e.d.).
-    Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert;
-    Bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (model H14). 
-    USB-stick met daarop de bestanden van de OSV2020 
-    Eventueel: verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren;
-    Eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Assen wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming in de gemeente Assen gaan wonen; 

Ondersteunende software verkiezingen (OSV2020)

De verkiezingssoftware voor de kandidaatstelling wordt door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Medio december biedt de Kiesraad de OSV module voor de politieke partijen op haar website aan om te downloaden. Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.
In december en januari worden video-instructiebijeenkomsten georganiseerd door de softwareleverancier over het gebruik van de OSV. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. Daarnaast levert u de bestanden aan op de USB-stick.
Wie mogen op de kandidatenlijst
-  Inwoners van de gemeente Aa en Hunze;
-  Kandidaten die niet in de gemeente Aa en Hunze wonen indien zij een verklaring overleggen waarin staat dat zij in de gemeente Aa en Hunze gaan wonen zodra zij tot lid van de gemeenteraad benoemd worden;
-  Kandidaten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken mogen zich kandidaatstellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. 
-  Kandidaten moeten op de dag van toelating tot de gemeenteraad minimaal achttien jaar zijn;
-  De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd.

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. 
Alle kandidaten die geen zitting hebben in de huidige gemeenteraad van Aa en Hunze dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen (= geldig op de dag van de kandidaatstelling). Bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dan moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs, dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt. Vermelding van het adres op het machtigingsformulier is verplicht. Dit formulier wordt niet ter inzage gelegd, dus de adressen worden niet openbaar gemaakt. Let op: de kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (af te drukken vanuit de OSV).

Verklaring van ondersteuning

Partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022 en momenteel geen zetel hebben in de gemeenteraad van Aa en Hunze of deelnemen met een blanco lijst, moeten ten minste twintig schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk en provinciaal geregistreerde politieke partijen. Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 worden afgelegd. 

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Een verklaring moet met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk worden afgelegd (ondertekend) aan de balie van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven. 
De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV. Zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de volgorde van de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.
Let op: de kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (af te drukken vanuit de OSV).

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom van € 225,00 worden gestort. Deze waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 2022 zijn ontvangen door het centraal stembureau. 
De waarborgsom moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL71BNGH0285079069 ten name van de gemeente Aa en Hunze onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022, de naam van de politieke partij en het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden op de dag van kandidaatstelling.
De waarborgsom wordt teruggegeven tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geen geldige kandidatenlijst inleveren, ontvangen de waarborgsom terug.

Zitting centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.
Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt degene die de kandidatenlijst inlevert hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt deze persoon nog twee dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:
-    Woensdag 2 februari van 9.00 – 17.00 uur; 
-    donderdag 3 februari van 9.00- 17.00 uur;

Definitieve vaststelling lijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting (digitaal) de lijsten definitief vast. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna binnen vier dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).
Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen en aan partijen die nog geen zitting in de gemeenteraad hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die in de gemeente een lijst hebben ingediend. De nummering van de kandidatenlijsten vindt plaats tijdens de openbare zitting van vrijdag 4 februari om 10:00 uur.

Kandidatenlijsten ter inzage 

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 liggen voor iedereen na de zitting van het centraal stembureau (dinsdag 1 februari 2022 16.00 uur) ter inzage op het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten, Spiekersteeg 1, Gieten