Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren.

Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezing. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten door een gemachtigde persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Assen, Noordersingel 33, Assen. Het inleveren van de stukken kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren van de stukken een afspraak te maken via verkiezingen@assen.nl.

Degene die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de Provinciale statenverkiezing van 2023. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.

Voorinlevering

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op maandag 30 januari 2023 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om van maandag 23 januari t/m vrijdag 27 januari 2023 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor dient u van tevoren een afspraak te maken met het team verkiezingen. Dit kunt u doen via verkiezingen@assen.nl of door te bellen naar 140592. Door mee te doen aan de controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunt u verzuimen voorkomen.

Let op: Wanneer u van de voorinlevering gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen.

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

De meeste stukken (formulieren) kunt u aanmaken met de Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Medio december stelt de Kiesraad de OSV-module voor de politieke partijen op haar website beschikbaar. U kunt OSV2020 dus downloaden van de website van de Kiesraad. Met de OSV2020 kunt u gemakkelijk de juiste bestanden aanmaken en de benodigde formulieren uitprinten. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.

In december en januari worden video-instructiebijeenkomsten georganiseerd door de softwareleverancier over het gebruik van de OSV2020. Hierover wordt een apart bericht op assen.nl/verkiezingen gepubliceerd. Partijen, waarvan bij de gemeente Assen bekend is dat zij willen meedoen aan de verkiezing van de Provinciale statenverkiezing ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. Daarnaast levert u de bestanden aan op de USB-stick.

In te leveren stukken
In ieder geval:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert, om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);

Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties en afwezigheid e.d.).

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert. Het Burgerservicenummer moet leesbaar zijn;
 • USB-stick met daarop de bestanden van de OSV2020.

Indien van toepassing, zie verderop voor een nadere toelichting:

 • Ten minste dertig ondersteuningsverklaringen (model H4);

Advies: Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo voorkomt u dat u bij een ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen.

 • Bewijs van betaling van de waarborgsom van € 1.125,00 (model H12).
 • Verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren;
 • Verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de provincie Drenthe wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming tot statenlid in de provincie Drenthe te gaan wonen.

Wie mogen op de kandidatenlijst
-  Inwoners van de provincie Drenthe;
-  Kandidaten die niet in de provincie Drenthe wonen, indien zij een verklaring overleggen waarin staat dat zij in de provincie Drenthe gaan wonen zodra zij tot lid van de Provinciale Staten benoemd worden;
-  Kandidaten moeten over de Nederlandse nationaliteit beschikken;
- Minderjarige kandidaten mogen op de kandidatenlijst, mits zij meerderjarig worden tijdens de zittingsperiode van de ‘nieuwe’ Provinciale Staten. Een kandidaat kan pas als lid van de Provinciale Staten worden toegelaten op het moment dat deze meerderjarig wordt;
-  De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd;
-  Om toegelaten te worden tot de Provinciale Staten mag de kandidaat niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Procedure beoordeling kandidatenlijsten          

Onderzoek
Op dinsdag 31 januari om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

In het geval van verzuimen wordt de gemachtigde tot inleveren van de kandidatenlijsten hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt de gemachtigde nog drie dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 1 februari van 9.00 – 17.00 uur;
 • donderdag 2 februari van 9.00- 17.00 uur;
 • Vrijdag 3 februari van 09.00-17.00 uur.

Definitieve vaststelling lijsten
Op vrijdag 3 februari 2023 om 16.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna binnen vier dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).

Toelichting toewijzing lijstnummers
Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige Provinciale Staten hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen én aan partijen die nog geen zitting in de Provinciale Staten hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die een lijst hebben ingediend.

Extra informatie

Verklaring van instemming
Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken.

Alle kandidaten die geen zitting hebben in de huidige Provinciale Staten van Drenthe dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Deze moet geldig zijn op de dag van de kandidaatstelling. Bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dan moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs, dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt.

Vermelding van het adres op het instemmingsformulier is verplicht. Dit formulier wordt niet ter inzage gelegd, dus de adressen worden niet openbaar gemaakt.

Let op: de kandidaten op deze verklaring moeten in dezelfde volgorde worden overgenomen als op de kandidatenlijst. Gebruik OSV2020 om fouten te voorkomen.

Verklaring van ondersteuning
Partijen die willen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing van 2023 en momenteel geen zetel hebben in de Provinciale Staten van Drenthe of deelnemen met een blanco lijst, moeten ten minste dertig schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk en provinciaal geregistreerde politieke partijen. Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 worden afgelegd.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?
De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de provincie Drenthe. Een verklaring moet met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk worden ondertekend aan de balie van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven.

Let op: Zorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de volgorde van de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV2020.

Waarborgsom kandidaatstelling
Partijen die voor het eerst meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing van Drenthe, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een bewijs van betaling van de waarborgsom worden overlegd. De waarborgsom a € 1.125,00 moet uiterlijk op maandag 16 januari 2023 zijn ontvangen door het centraal stembureau.

De waarborgsom moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL28BNGH0285000497 ten name van de gemeente Assen onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2023, de naam van de politieke partij en het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven.

De waarborgsom wordt teruggegeven, tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75 procent van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook partijen die voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 geen geldige kandidatenlijst inleveren, ontvangen de waarborgsom terug.

Kandidatenlijst ter inzage
De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 liggen voor iedereen na de besloten zitting van het centraal stembureau (dinsdag 31 januari 2023 16.00 uur) ter inzage op het stadhuis van de gemeente Assen, Noordersingel 33, Assen.