Standplaatsvergunning oliebollenkraam

Ingekomen is een aanvraag voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen in de maand december 2022.

Deze standplaats is gesitueerd op de Brink in Gieten.
Conform de toewijzingsprocedure voor schaarse vergunningen, moeten belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om zich eveneens voor deze standplaats aan te melden.
Wij stellen dan ook ondernemers voor de ambulante handel in de gelegenheid zich vóór 2 november 2022 aan te melden als gegadigde voor deze standplaats voor de verkoop van oliebollen in de maand december 2022. Bij meerdere belangstellenden zal toewijzing plaatsvinden door middel van een loting onder de inschrijvingen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: evenementen@aaenhunze.nl.