Ontwerp-erfgoedverordening

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Publicatiedatum
21-04-2022
Einddatum
02-06-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp-erfgoedverordening

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op 19 april 2022 hebben ingestemd met de ontwerp-erfgoedverordening 2022 en dat deze gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud

In verband met het in werking treden van de Erfgoedwet in 2016 en de Omgevingswet per 1 januari 2023 is aanpassing van de Monumentenverordening 2004 nodig. Om de geldende Monumentenverordening 2004 in overeenstemming te brengen met beide wetten, wordt deze geactualiseerd.

Terinzagelegging

De ontwerp-erfgoedverordening 2022 ligt met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens digitaal te raadplegen via onderstaande bijlage.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende zes weken, tot en met 8 juni 2022, schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt u zienswijze sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl.
Alle tijdig ontvangen zienswijzen worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Concept-erfgoedverordening

Concept-erfgoedverordening

 

Bijlagen