Verleende omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieten, kad. bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 450

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieten, kad. bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 450

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:


Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Gieten, kad. bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 450 (ged.), gebruik gronden tijdelijke (noodopvang)parkeervoorziening (Nij Hemelriek) (verzonden 01-06-2021)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 10 juni 2021  tot en met woensdag 21 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 
14 0592.