Milieu, Besluit - actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9444TG 64
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Milieu, Besluit - actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:

•    Amerweg 64 te Grolloo: voor  het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van een pluimveebedrijf, zaaknummer Z2020-00003051
 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van donderdag 24 juni 2021 (op afspraak) op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, tijdens de openingsuren.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,  Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.