Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning

Type bekendmaking
mededelingen
Status
melding
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit  Archeologische Monumentenvergunning

Beschrijving

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Ingrid van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens is in het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor:

Het legaliseren van grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een betonnen fietspad en in het kader daarvan alsnog uitvoeren van archeologisch onderzoek op het perceel kadastraal bekend: Anloo K-1887 (monumentnummer 522161/Locatie Strubben Kniphorstbos) te Anloo, gemeente Aa en Hunze

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage met ingang van 24 juni 2021 tot en met 
4 augustus 2021 tijdens openingstijden van het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende deze periode ook te raadplegen via de website: www.aaenhunze.nl

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend gericht aan: Het college van burgemeester en wethouder, Postbus 93, 9460 AB GIETEN of via gemeente@aaenhunze.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbesluit monumentenvergunning voor monumentnummer: 522161 / Locatie Strubben Kniphorstbos.
 

Bijlagen