Milieu, Besluit - ambtshalve wijziging, Nieuwediep, Nieuwediep 24

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9512SH 24
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Milieu, Besluit - ambtshalve wijziging, Nieuwediep, Nieuwediep 24

Beschrijving

Kennisgeving

Besluit - ambtshalve wijziging  (Uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ambtshalve te wijzigen:

•    Revisievergunning d.d. 13 augustus 1997 met kenmerk MB/A5/9606854  voor de locatie Nieuwediep 24 te Nieuwediep. Het betreft een vergunning voor inkoop, bewerking, stalling/opslag en verkoop van overtollig of afgeschreven (leger)materieel, onderdelen en/of goederen. 

Wij besluiten deze vergunning ambtshalve te wijzigen omdat uit een toets is gebleken dat de vergunning niet voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3)

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 22 april 2021 gedurende zes weken inzien tijdens de openingsuren bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0592.

Beroep  en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,  Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.
het besluit.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.