Milieu, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9657PC 41
Publicatiedatum
24-10-2019
Einddatum
04-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen

“ten overvloede en ter informatie” 

de kennisgeving van terinzagelegging van de conceptbeschikking op de website van gemeente Aa en Hunze is gebeurd d.d. 24 oktober 2019. Hierin is te lezen dat de termijn voor het indienen van zienswijzen van start is gegaan op 24 oktober en eindigt op 4 december 2019. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:

  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 41, 9657 PC, voor het bouwen van een pluimveestal en het verlengen van een bestaande pluimveestal

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Op afspraak is inzage buiten openingstijden mogelijk.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93  9460  AB  GIETEN. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met het klantcontactcentrum fysieke omgeving via telefoonnummer: 14 0592.

Beroep

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.