Verleende omgevingsvergunningen, Vellen houtopstand, Nooitgedacht, kadastraal bekend Gemeente Rolde, sectie X, nummer 1019 (Brinklaan)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
01-02-2019
Einddatum
15-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand, gemeentelijke bomen

  • Nooitgedacht, kadastraal bekend Gemeente Rolde, sectie X, nummer 1019 (Brinklaan), vellen bosperceel (verzonden  01-02-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.