Voorbereiding bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4’ te Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9515PN 4
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van het aanpassen van de vorm van het bouwvlak op het perceel Gasselterboerveenschemond 4 te Gasselternijveenschemond. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Aan enkele diensten van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen.

Daarna zal er gelegenheid worden geboden aan een ieder om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal o.a. in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.