Voorbereidingsbesluit “’t Ruige Veld te Rolde”

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
29-11-2019
Einddatum
10-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze maken op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied ’t Ruige Veld te Rolde, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatie-nummer NL.IMRO.1680.ROLDERUIGEVELD-VBB1, en te verklaren dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse. 
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende verbeelding liggen met ingang van 29 november 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Tevens is het voorbereidingsbesluit vanaf 29 november 2019 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDERUIGEVELD-VBB1.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van terinzagelegging (29 november 2019), alsmede bekendmaking in de Staatscourant.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.