Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit, Hunzeweg 41 in Nieuw Annerveen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9657PC 41
Publicatiedatum
30-08-2018
Einddatum
10-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Op 3 april 2018 is een aanmeldnotitie ingekomen voor het uitbreiden van een reeds bestaand akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf van H.J. Boontjes aan de Hunzeweg 41 in Nieuw Annerveen. De verlenging van een bestaande stal en de uitbreiding met een derde pluimveestal is een activiteit die is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage en artikel 7.2  van de Wet milieubeheer. De aanmeldnotitie vormt een onderdeel van de voorbereiding van een aanvraag omgevingsvergunning.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa hebben met betrekking tot het initiatief besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden vanaf donderdag 30 augustus 2018 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Op afspraak is inzage buiten openingstijden mogelijk.

Bezwaar

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren tegen dit besluit kunnen te zijner tijd wel door een ieder kenbaar worden gemaakt in de procedure voor de omgevingsvergunning. Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit