Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveenschemond 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PN 14
Publicatiedatum
27-02-2019
Einddatum
10-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

  • Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveenschemond 14, 9515 PN, voor het legaliseren van mestbassins voor opslag van mest

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 28 februari 2019  gedurende 6 weken ter inzage bij de Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH  Gieten.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Gemeente Aa en Hunze, telefoonnummer 14 0592.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.