Intrekking omgevingsvergunning Bloemakkers 53 Gieten (Besluit)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461GX 53
Publicatiedatum
27-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij naar aanleiding van een ingekomen verzoek tot intrekking, besluiten om de volgende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, voor de locatie Bloemakkers 53 te Gieten in te trekken: 

  • de omgevingsvergunning verleend bij besluit van 15 mei 2008. 

De reden van intrekking is het beëindigen van activiteiten m.b.t. het reinigen van mobiele tanks, tankcontainers en bulkcontainers. 

Ter inzage 

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken inzien in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na bekendmaking), tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.