Kennisgeving verleende omgevingsvergunning, Noordzijde 2, Gasselternijveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PJ 2
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verleende omgevingsvergunning, Noordzijde 2, Gasselternijveen

Beschrijving

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Coöperatie AVEBE U.A.
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 17 november 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., gelegen aan Noordzijde 2 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft het plaatsen van een elektrische ketel.

Bezwaar en beroep 

Belanghebbenden kunnen vanaf 19 november 2020 tot en met 30 december 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 4 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 gedurende zes weken op afspraak inzien van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, in het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, te Gieten. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0592.

Tevens kunt u de stukken inzien bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.