Kennisgeving, besluit - actualisatie omgevingsvergunning, Schoonloo, Koestukkenweg 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9443TP 4
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving, besluit - actualisatie omgevingsvergunning, Schoonloo, Koestukkenweg 4

Beschrijving

Kennisgeving
Besluit – actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:

•    Koestukkenweg 4 te Schoonloo: voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer Z2020-00002542.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van donderdag 25 februari 2021 (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen 
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.