Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Annen, Schipborgerweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
24-01-2019
Einddatum
07-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

  • Annen, Schipborgerweg 7, 9468 TA, voor het intern uitbreiden en brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf.

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2019  gedurende 6 weken ter inzage bij de Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH  Gieten.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Gemeente Aa en Hunze, telefoonnummer 14 0592.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.