Kennisgeving ontwerpbesluit, actualisatie omgevingsvergunning, Grolloo, Amerweg 64

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9444TG 64
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit, actualisatie omgevingsvergunning, Grolloo, Amerweg 64

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:

•    Amerweg 64 te Grolloo: voor het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van een pluimveebedrijf, zaaknummer Z2020-00003051.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, met ingang van donderdag 21 januari 2021, gedurende zes weken inzien op afspraak bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. 
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.