Kennisgeving, besluit - verlenen omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9465TW 1
Publicatiedatum
21-02-2019
Einddatum
04-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

  • Anderen, Provincialeweg 1, 9465 TW: voor  het uitbreiden van de inrichting met zoogkoeien.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van
21 februari 2019:
-  (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren.

Beroep  en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,  Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.