Kennisgeving besluit verlenen omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PV 3
Publicatiedatum
02-07-2020
Einddatum
13-08-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving besluit verlenen omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Besluit - verlenen omgevingsvergunning  (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

  • Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3, 9515 PV, voor  het veranderen van een inrichting (vleeskuikenbedrijf), zaaknummer 238414.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 2 juli 2020:

  • Op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl.

Beroep  en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,  Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.
het besluit.