Wijziging mandaatbesluit RUD Drenthe

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Publicatiedatum
18-06-2019
Einddatum
30-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De RUD Drenthe voert milieutaken uit met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving namens de provincie en de gemeenten in Drenthe.

Het college heeft besloten het mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe uit te breiden met de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van de Woningwet, Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit en bij of krachtens uitvoeringsregelingen alsmede toezicht en handhaving, dit met betrekking tot asbest en asbestsloop en voor zover deze betrekking hebben op de bevoegdheden van het college. Genoemde bevoegdheden worden gemandateerd aan de Directeur RUD Drenthe. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 18 juni 2019. 

De volledige tekst van het mandaatbesluit ligt 6 weken ter inzage gedurende de openingstijden in het gemeentehuis aan de Spiekersteeg 1 te Gieten.