Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit, Grolloo, Oostereind 12a

Type bekendmaking
mededelingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat besloten is een maatwerkvoorschrift ingevolge artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.117 lid 4 van het Activiteitenbesluit op te leggen aan:

 

  • Grolloo, Oostereind 12a, 9444 XD te Grolloo.

 

Het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op de veiligheid van een schietbaan.

 

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, postbus 93, 9460 AB Gieten. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • inclusief datum en nummer van het genomen besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

 

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).