Ontwerpbesluit - verlenen omgevingsvergunning, Anderen, Provincialeweg 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9465TW 1
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

 

  • Anderen, Provincialeweg 1,  9465 TW,  voor het uitbreiden van de inrichting met zoogkoeien.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van
20 december 2018:
-  (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen.
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB, Gieten.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.