Nieuwe welstandsnota Aa en Hunze 2020 in werking

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Nieuwe welstandsnota Aa en Hunze 2020 in werking

Beschrijving

In de raadsvergadering van 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een nieuwe welstandsnota. De nieuwe nota “Welstandsbeleid Aa en Hunze 2020” treedt over 8 dagen in werking. Tegelijkertijd wordt de “Nota Welstandsbeleid Aa en Hunze 2013” ingetrokken.

Wat verandert er met de komst van de nieuwe nota?

In de nieuwe nota zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd of beter uitgewerkt.
Zo is de excessenregeling is duidelijker omschreven. Hierdoor kan de welstandscommissie nu beter motiveren waarom een gebouw wel of niet een exces is. Dit geeft het bestuur een extra handvat om handhavend op te treden tegen excessen. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan cultureel erfgoed. Monumenten, beschermde dorpsgezichten en karakteristieke gebouwen. Er is een hoofdstuk toegevoegd waarin specifieke bouwwerken aandacht krijgen, zoals landgoederen, dakkapellen, windmolens, straatmeubilair en nog meer.

Nieuw mandaat voor de welstandscommissie 

Al bij de vorige nota bleek dat de regels uit de nota weliswaar houvast bieden voor de commissie, maar soms ook kunnen knellen. De bedoeling van de regels is echter om een bijdrage te leveren aan “Mooi Aa en Hunze”. Niet om ontwikkelingen te frustreren. Met de nieuwe nota krijgt de welstandscommissie een ruimer mandaat om gemotiveerd af te wijken van de regels die in de nota staan. Wel met de nadruk op gemotiveerd. De regel wordt dat als een plan voldoet aan de criteria in de nota er altijd een positief zal worden gegeven door de commissie. Wanneer een plan niet voldoet aan de criteria zal de commissie kijken naar de directe omgeving van het gevraagde bouwwerk en in haar advies motiveren waarom het gevraagde bouwwerk wel of niet past in de omgeving. De aanvrager zelf kan hierover ook altijd met de commissie in gesprek gaan.
We hebben ons best gedaan om er een goed leesbaar naslagwerk van te maken. Dat komt naar wij hopen de transparantie van ons welstandsbeleid te goede.
Met de nieuwe nota en met deze nieuwe werkwijze zijn we beter voorbereid op de toekomst en werken we aan een steeds mooier Aa en Hunze.

Mogelijkheid tot inzage

U kunt de wijziging van de Welstandsnota inzien op het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 te Gieten, gedurende een periode van zes weken na deze publicatie. De gewijzigde welstandsnota zal binnenkort ook zijn in te zien via deze website.

Geen bezwaar en/of beroep

Een Welstandsnota is een bundeling van beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De inhoud van de Welstandsnota kan aan de orde komen in een procedure omtrent de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning of bij een handhavingskwestie over ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Artikel 4:81 van de Awb regelt dat een gemeente beleidsregels kan vaststellen. Op grond van artikel 8.3 kan er geen beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van beleidsregels.