Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Milieu, Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PV 3
Publicatiedatum
15-10-2018
Einddatum
25-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend:

  • Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3, 9515 PV, voor het uitbreiden van de inrichting met vleeskuikens en het realiseren van een nieuwe stal.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen de vanaf dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage.

Inzage

U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf de dag na publicatie inzien: (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.