Voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld, Asserstraat 23 en 23a te Rolde

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9451AA 23
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld, Asserstraat 23 en 23a te Rolde

Beschrijving

Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze maken op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 8 oktober 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied ’t Ruige Veld, Asserstraat 23 en 23a te Rolde, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDERUIGEVELD-VBB2, en te verklaren dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse. 

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende verbeelding liggen met ingang van 14 oktober 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Tevens is het voorbereidingsbesluit vanaf de dag van bekendmaking in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDERUIGEVELD-VBB2. 

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van terinzagelegging (14 oktober 2020), alsmede bekendmaking. 

Bezwaar of beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.