Ontheffing bouwbesluit werken buiten reguliere werktijden

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
07-10-2020
Einddatum
18-11-2020
Kaart behorende bij: Ontheffing bouwbesluit werken buiten reguliere werktijden

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend aan Windpark Oostermoer Exploitatie BV van het bepaalde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit.

Deze ontheffing is verleend voor het werken buiten de reguliere werktijden (reguliere werktijden maandag t/m zaterdag 7.00 uur - 23.00 uur) voor het plaatsen van de windturbines van het Windpark Oostermoer op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze tijdens de mechanische opbouw fase.

Omdat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de veiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gevraagd om ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden. Dit kan betekenen dat per locatie maximaal 5 nachten achter elkaar (eventueel inclusief een zondag) gebruik wordt gemaakt van de ontheffing. 

Afwijkende werktijden worden aangekondigd via de website: www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwjournaal. Voor de omwonenden is een contactpersoon aangesteld.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.