Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten’

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten’
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan
voor te bereiden ten behoeve van de realisatie van een openbare parkeervoorziening in het centrum van Gieten, nabij de kruising van de Stationsstraat met de Eekschillersweg. De realisatie van de parkeervoorziening vloeit voort uit de Omgevingsvisie Centrum Gieten en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage.

Zodra verschillende overheidsinstanties in het kader van het wettelijk vooroverleg een advies over het voornemen hebben uitgebracht zal er gelegenheid worden geboden om over een  ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.