Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Woningbouw Naweg Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
21-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van de realisatie van zes sociale huurwoningen op het perceel Naweg 10a/b in Gieten (drie twee-onder-één-kapwoningen). Het op de locatie aanwezige voormalige Groene Kruisgebouw zal worden gesloopt. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Aan de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s en enkele diensten van het Rijk wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen.  

Daarna zal er aan een ieder gelegenheid worden geboden om over een  ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.