Uit de Raad 29 september

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 29 september werden de volgende besluiten genomen:

Visie laadpalen Aa en Hunze

Omdat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren snel zal toenemen, zijn er meer laadpalen nodig. Daarom heeft de gemeente een Visie elektrische laadpalen opgesteld. De Visie elektrische laadpalen omschrijft hoe de ontwikkeling van het netwerk van laadpalen op een evenwichtige manier plaatsvindt en welke uitgangspunten de gemeente daarbij hanteert. Ook bevat de Visie elektrische laadpalen een plaatsingsleidraad. De plaatsingsleidraad beschrijft waar laadpalen geplaatst mogen worden en onder welke voorwaarden, hoe laadpalen ingepast worden in de openbare ruimte en hoe ze eruitzien, wat het proces is om te komen tot een laadvoorziening en hoe gecommuniceerd wordt over de plaatsing van een laadvoorziening in de openbare ruimte.

Actualiseren afvalbeleid

De raad besluit het afvalstoffenbeleidsplan 2023 – 2027 vast te stellen. De gemeenteraad heeft het afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027 vastgesteld. We gaan voor de landelijke doelstelling van 100kg restafval per inwoner per jaar in 2027 (momenteel 160kg). De groene, grijze en oranje container worden voorzien van een chip en er wordt gebruik gemaakt van een containermanagement. Het brengen van groenafval op het afvalbrengstation wordt het gehele jaar gratis. Het oud papier wordt momenteel verzameld door scholen en verenigingen, zij krijgen hier een vergoeding voor, dit blijft gehandhaafd. Het volledige afvalstoffenbeleidsplan is te vinden via aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl onder de raadsvergadering van 29 september, punt 8.

Jaarstukken stichting PrimAH

De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De jaarrekening 2021 toont dat de stichting financieel gezond is.

Raadsvoorstel verlengen contract accountant

De raad verlengd het contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs (voorheen HZG Accountants en Adviseurs) met een jaar tot en met 31 juli 2024 (tot en met Jaarrekening controle 2023).

Realisatie nieuwe stal vleeskuikens op perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Het college brengt een aanvraag voor de realisatie van een pluimveestal ten behoeve van de vergroting van het dierenwelzijn met een grotere oppervlakte dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan op het perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen in procedure. Daarbij wordt afgeweken van de in het geldende bestemmingsplan opgenomen oppervlaktes van toegestane agrarische bebouwing. De eerste fase van de procedure houdt in dat er overleg met overheidsinstanties plaatsvindt (is reeds gestart) en dat de raad wordt verzocht om een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.