Uit de Raad 9 november 2023

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2023 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Begroting 2024
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks een begroting moet opstellen. Gemeentes krijgen veel geld binnen en moeten ook veel betalen. Daarom maken gemeentes elk najaar een overzicht van alle uitgaven en inkomsten die zij het volgende jaar denken te hebben. Dit wordt een begroting genoemd. In de begroting staat wat gemeentes willen bereiken, hoe ze dat willen doen en wat het kost. De raad van Aa en Hunze heeft unaniem de begroting voor 2024 aangenomen. Daarnaast heeft de raad een aantal amendementen en moties aangenomen. Met amendementen kan de raad de begroting wijzigen. De moties kunnen het college vragen om iets te doen of om iets juist niet te doen. Met een motie kan de raad ook een algemene uitspraak doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie over de inhoud van de amendementen en moties kunt u terecht op de website van de gemeente. Op de pagina aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u onder het kopje ‘overzichten’ de betreffende amendementen en moties vinden. Hier kunt u ook de amendementen en moties vinden die niet zijn aangenomen. De aangenomen amendementen en moties worden hieronder kort opgesomd:

Aangenomen/overgenomen amendementen
•    Verhoging mantelzorgcompliment;
•    Haalbaarheidsonderzoek reconstructie centrum Gasselternijveen;
•    Financiële bijdrage begraafplaats Annerveen;
•    Verlaging onroerendezaakbelasting;
•    Verlaging tarief afvalstoffenheffing.

Aangenomen/overgenomen moties

•    Voorlichting en aanspreekpunt drugsgebruik en drugshandel;
•    Kleinschalig zorghotel voor zorgvragers om mantelzorgers te ontlasten;
•    Extra uren jongerenwerk voor onder meer jonge mantelzorgers;
•    AED-reanimatiecursus;
•    Eén loket voor bestaanszekerheid;
•    Ondersteuning dorpen;
•    Groene bedrijventerreinen;
•    Tweetalige plaatsnaamborden in Aa en Hunze.

Belastingvoorstellen 2024 en 2025

In het kader van de begroting is het noodzakelijk om de verordeningen van belastingen, rechten en gemeentelijke tarieven aan te passen. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de forensenbelasting, de lijkbezorgingsrechten en de toeristenbelasting. De belastingvoorstellen zijn unaniem aangenomen inclusief de eventuele wijzigingen die voortvloeien uit de aangenomen amendementen en moties bij de vaststelling van de begroting.