Uit de Raad 16 november 2023

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 16 november 2023 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Begroting Attenta 2024

Een begroting is een financieel overzicht van de toekomst. Organisaties die samenwerken met de gemeente Aa en Hunze of geld van de gemeente ontvangen leggen hun begroting ook voor aan de gemeenteraad. Op deze manier kan de raad inzage krijgen in de financiële situatie van de betreffende organisaties. Daarnaast krijgt de raad ook inzage in de activiteiten die de organisatie in de toekomst wil uitvoeren. 
Stichting Attenta denkt mee met inwoners die vragen hebben over hun leven en over aanpassingen die zij daarin wensen of nodig hebben. Soms betreft het inwoners die de draad in het leven (tijdelijk) kwijt zijn, moeilijk bereikbaar zijn of inwoners (zowel volwassenen als kinderen) die te maken hebben met onveilige situaties. Attenta is er om deze inwoners te ondersteunen. Voor deze taken ontvangt Stichting Attenta een subsidie van de gemeente.
Omdat de gemeente een subsidie aan Stichting Attenta geeft ontvangt zij ook de begroting van Attenta voor 2024. Attenta vraagt meer geld voor het jaar 2024. Dit extra geld is nodig omdat de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) leiden tot hogere kosten voor Attenta. De gemeente heeft deze hogere kosten verwerkt in hun eigen begroting voor 2024. De gemeenteraad heeft hiervan kennis genomen. 

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext"

De gemeenteraad heeft op 16 november 2023 het bestemmingsplan “Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext” ongewijzigd vastgesteld. 
In een bestemmingsplan geeft de gemeenteraad een bestemming aan een perceel (een perceel is een stuk grond), bijvoorbeeld bedrijf, wonen of sport. Binnen die bestemming gelden regels, bijvoorbeeld over hoe hoog een gebouw mag worden gebouwd en hoe je het perceel mag gebruiken.
Het bestemmingsplan van dit raadsvoorstel voorziet in de verplaatsing van een bouwvlak voor een nog te realiseren ontvangstgebouw aan de noordzijde van de Provincialeweg voor natuurbegraafplaats HilligMeer. Ook gaat het bestemmingsplan voorzien in de aanleg van een parkeerplaats met toegang vanaf de Provincialeweg te Eext.