Uit de Raad 28 september 2023

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 28 september 2023 werden de volgende besluiten genomen:

Vooraf

Jaarrekeningen en begrotingen

Een jaarrekening is een jaaroverzicht van de financiële situatie van een organisatie van een bepaald boekjaar. Een begroting is een financieel overzicht van de toekomst. Met de jaarrekening en de begroting geeft een organisatie meer informatie over bijvoorbeeld de financiële ontwikkeling van hun organisatie. 
Organisaties die samenwerken met de gemeente Aa en Hunze of geld van de gemeente ontvangen leggen hun jaarrekening en begroting ook voor aan de gemeenteraad. Op deze manier kan de raad inzage krijgen in de financiële situatie van de betreffende organisaties. Daarnaast krijgt de raad ook inzage in de activiteiten die de organisatie in het afgelopen boekjaar jaar uitgevoerd heeft en in de toekomst wil uitvoeren.

Besluiten

Jaarverslag en jaarrekening 2022 en begroting 2024 Instituut voor Creatief Onderwijs (ICO)

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarstukken en verantwoording 2022 van het ICO. Het ICO levert cultuur- en cultuur educatief aanbod in Aa en Hunze. Uit de jaarstukken blijkt dat het ICO datgene heeft uitgevoerd als wat met hen is afgesproken. Voor 2024 ontvangt het ICO een subsidie van circa € 203.000,- voor de uitvoering van nagenoeg hetzelfde programma als voorgaande jaren. Dit subsidiebedrag is inclusief de subsidie voor de Digital Art Factory (DAF).

Jaarstukken 2022 Stichting Primair Openbaar Onderwijs Aa en Hunze (PrimAH)

Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Binnen de stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 140 leerkrachten voor zo’n 1500 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een schooldirecteur. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. In dit kader wordt de gemeenteraad de jaarrekening van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Aa en Hunze ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2022 laat zien dat Stichting PrimAH financieel gezond is. De raad heeft de jaarstukken ter kennisgeving aangenomen.