Uit de Raad 12 oktober 2023

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 12 oktober 2023 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Opvolgonderzoek subsidies burgerparticipatie
In 2020 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar subsidies voor burgerparticipatie. De gemeenteraad heeft destijds besloten om in te stemmen met de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie destijds gedaan heeft. Onderdeel hiervan was om in 2022 te evalueren wat de gemeente gedaan heeft met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie heeft hier navraag naar gedaan en antwoorden ontvangen van het college. De gemeenteraad heeft zijn waardering uitgesproken voor het opvolgonderzoek van de Rekenkamercommissie.

Benoemen leden Rekenkamer en leden Klankbordgroep Rekenkamer
De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw M. Kolkman, mevrouw C.A. Luimes en de heer M. Visser als leden van de Rekenkamer van Aa en Hunze. Mevrouw Kolkman is tevens benoemd als voorzitter van de Rekenkamer. Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit de gemeenteraad benoemd. Deze klankbordgroep bestaat uit mevrouw G. Oosterhuis, de heer J. Fluks, de heer L. Koops, de heer H. Santes en mevrouw M. de Groot. Na deze benoemingen is de nieuwe Rekenkamer op volle sterkte en kan zij aan de slag. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Biblionet Drenthe
Biblionet Drenthe legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de subsidie die zij ontvangen van de gemeente Aa en Hunze. Naast de reguliere werkzaamheden die zijn uitgevoerd, zijn er een aantal in het oog springende zaken die in 2022 hebben plaatsgevonden. Zo is de nieuwe bibliotheek in Rolde in het voorjaar officieel geopend. Na de verbouwing van de Boerhoorn heeft de bibliotheek een zichtbare en voor iedereen toegankelijke plek gekregen in het gebouw. De bibliotheek in Rolde is nu dagelijks te bezoeken tijdens de openingsuren van de Boerhoorn. In juni is de Biebtuin in Gieten officieel geopend. De Biebtuin biedt educatie en ontspanning. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening.

Verlengen contract Eshuis accountants en Adviseurs
De Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad een accountant moet aanwijzen die belast is met de controle van de jaarrekening van de gemeente en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag. De gemeente Aa en Hunze had een contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs voor een periode van vier jaar (1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023). Vorig jaar is dit contract met een jaar verlengd tot en met 31 juli 2024. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het contract met Eshuis Accountants en Adviseurs met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2025. De raad heeft hiermee ingestemd.

Eindrapportage inzet Asschergelden: project Netwerkbieb
De raad heeft kennis genomen van het projectplan Netwerkbieb waarvoor de gemeente van het Rijk de zogenaamde Asschergelden heeft ontvangen. In de periode 2020 – 2022 heeft de bibliotheek het projectplan de Netwerkbieb uitgevoerd. De realisatie van de Biebtuin bij de bibliotheek Gieten, de mini-bieb in het dorpshuis in Grolloo, de Biebfabriek in Rolde en de Verhalenbrink zijn de meest in het oog springende resultaten van de Netwerkbieb. Maar dit project heeft ook geleid tot een andere werkwijze binnen de bibliotheek, een verbreed aanbod voor het onderwijs en een aanzet voor vraaggerichte dienstverlening aan jongeren.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie plangebied Zeegserweg Schipborg
Gemeentebelangen Aa en Hunze en het CDA hebben een motie ingediend over het plangebied Zeegserweg te Schipborg. De fracties hebben een voorstel bij de motie gevoegd waarin ze de intentie uitspreken om enerzijds permanente bewoning mogelijk te maken en anderzijds de camping te laten uitbreiden. De fracties vragen het college om dit voorstel te onderzoeken op een aantal specifieke onderdelen. Indien permanente bewoning niet mogelijk is dan moet onderzocht worden of het mogelijk is om een persoonsgebonden gedoogbeschikking te verlenen aan de huidige bewoners. De motie wordt gesteund door de fracties van Gemeentebelangen Aa en Hunze, het CDA en GroenLinks. De VVD, PvdA en D66 stemmen tegen. De motie is aangenomen. 

Motie over verdubbeling N34 en reconstructie verkeersplein Gieten
De PvdA dient een motie in over de verdubbeling van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein bij Gieten. In de motie spreekt de partij uit dat zij akkoord kunnen gaan met een verder onderzoek en oriëntatie ten aanzien van de vier varianten voor de reconstructie van het verkeersplein Gieten. Daarnaast spreekt de partij uit dat zij willen dat de gemeenteraad intensiever betrokken wordt bij de verdere planontwikkeling. Het college wordt opgeroepen om Gedeputeerde Staten van Drenthe te informeren over de motie. De motie wordt gesteund de PvdA, de VVD, GroenLinks, D66 en het CDA. Gemeentebelangen Aa en Hunze stemt tegen. De motie is aangenomen.